INNOVASJONSPROSJEKT:
Høydeforskjeller er mange steder et hinder for sykling. Byer og steder i Norge preges av dette og ofte brukes høydeforskjellen som en forklaring på hvorfor sykling er «umulig» som middel for for å takle utfordringer knyttet til mobilitet. Dette var utgangspunkt for et pilotprosjekt i Drammen.

Sykkelekspressen til Konnerud er tenkt som et tiltak for å få flere i bydelen Konnerud til å velge sykkel som transportmiddel i forbindelse med reise til/fra jobb. Høydeforskjellen mellom Drammen sentrum og Konnerud er 250-300 meter, noe som utgjør en betydelig terskel for de aller fleste, og som gjør at svært få benytter sykkel på denne strekningen. Til tross for at avstanden mellom sentrum og Konnerud er relativt kort.

Konnerud er en stor bydel med om lag 10 500 innbyggere og det er omfattende trafikale utfordringer knyttet til rushtrafikken til og fra Konnerud på hverdager. Trafikken er også en betydlig miljøbelastning for Nybyen – Konnerudgata. Tiltaket tenkes primært som et tilbud knyttet til reiser til/fra jobb, men har også utvidelsesmuligheter for eksempel innenfor frakt av syklister som vil på sykkeltur i marka på begge sider av byen i helgene.

Tiltaket vil være å etablere en praktisk ordning for frakt av sykler og passasjerer fra en holdeplass sentralt på Strømsø og til et sentralt og praktisk sted på Konnerud. Med dette vil terskelen for å velge sykkel ned til byen bli betydelig lavere. Sykkelekspressen kan gå i skytteltrafikk mellom disse to holdeplassene, i ettermiddagsrushet, for eksempel mellom 14 og 17. Det er vesentlig at det er få holdeplasser, helst kun to, for en effektiv avvikling av av/pålessing m.m. Ved å velge egnede holdeplasser er brorparten av høydeforskjellen utlignet.

Innovasjonsarena Transport 2.0 ved Vestregionen har tatt initiativ til og tatt ansvar for å starte innledende arbeid med sonderinger og søknadsprosess for dette prosjektet.

Prosjektet søkte midler fra Klimasats i juni 2016. Status: Avventer videre avklaring.

Illustrasjonsbilde forside: Cardiff Bus´tjeneste Beacons Bike Bus

Illustrasjonsbilde artikkelside: Mammoth Mountain Bike Park Shuttle Bus