Strategisk plattform

Gjeldende fra 01.07.2017

Bakgrunn
Transport 2.0 er et samarbeid etablert på bakgrunn av behovet for omstilling til et mer bærekraftig transportsystem. Initiativtakere er Vestregionen, Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway (EMN). Partnere har siden 2014 samarbeidet om å etablere innovasjonsprosjekter, bidra til relevant forskning samt kompetanseutvikling. Innovasjon Norge og Forskningsrådet bidrar med råd og innspill i arbeidet. Transport 2.0 er et åpent nettverk for alle som ønsker å bidra til omstilling til mer bærekraftig mobilitet. Partene har i 1. halvår 2017 vurdert resultater av samarbeidet og hvilket potensial som ligger i å videreutvikle Transport 2.0. Det er lagt til grunn at Transport 2.0 videreutvikles innenfor rammene av en oppdatert strategisk plattform.

Hensikt
Transport 2.0 er et nettverk som fremmer mobilitet som både er miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig (grønn mobilitet).

Fokus
Transport 2.0 er et nettverk som fremmer grønn mobilitet gjennom å bidra til:

  • innovasjonsprosjekter
  • relevant forskning
  • kompetanseutvikling

Nettverket legger til rette for samarbeidsdrevet innovasjon og kompetanseutvikling med deltakelse fra både forvaltning, markedsdrevne virksomheter, FoU-institusjoner og idedrevne/frivillige virksomheter. Følgende tilnærminger prioriteres:

  • Integrerte løsninger med vekt på sømløse reiser og overgangen fra transport til sammensatte mobilitetstjenester
  • Mobilitet i område- og eiendomsutvikling
  • Delingsmobilitet
  • Autonomi

Prosjekter og tiltak som kan knyttes opp mot flere av tilnærmingene og/eller som krever samarbeid på tvers av ulike forvaltningsnivå og næringer er spesielt interessante.

Nettverket har Vestregionen som geografisk tyngdepunkt for prosjekter og aktiviteter. Samtidig legges til grunn at Transport 2.0 skal ha en ledende nasjonal posisjon innen grønn mobilitet og være knyttet mot et relevant internasjonalt nettverk.

Organisering
Transport 2.0 har følgende organisering:

Koordineringsgruppen skal sikre en strategisk og operativ koordinering av arbeidet i regi av Transport 2.0. Vestregionen, Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway (EMN) samt Innovasjon Norge og Forskningsrådet deltar som faste medlemmer. Andre aktører inviteres inn etter behov.

Transport 2.0-sekretariat skal tilrettelegge for og sikre oppfølging av drøftinger og konklusjoner i samarbeidsgruppen. Sekretariatet skal innenfor tilgjengelige rammer bidra til prosjektutvikling samt planlegging og gjennomføring av tiltak i regi av Transport 2.0. Vestregionen har ansvar for sekretariatsfunksjonen som ivaretas av insam as.

Deltakere i nettverket er alle aktører som har deltatt i en eller flere aktiviteter i nettverket, eller ønsker ha en rolle i nettverket.

Finansiering
Finansiering av fellesoppgaver tilpasses ambisjonsnivå og tilgjengelige ressurser/finansiering. Vestregionen har så langt finansiert sekretariatfunksjoner. Ambisjonsnivå for nettverket tilsier at det arbeides for å sikre en mer langsiktig finansering. Finansieringsmodellen er at prosjekter og tiltak i størst mulig grad har selvstendig finansiering og eierskap.