FORSKNINGSPROSJEKTER:
Dersom bildeling velges framfor kollektivtrafikkløsninger, kan dette medføre økte utslipp, mer kø og flere ulykker. Dette prosjektet bidrar til at vi får mer kunnskap om hvilke effekter delingsøkonomien har for forbruk, klimagasser og holdninger, og dermed om deling av varer og tjenester kan bidra i skiftet mot lavutslippssamfunnet.

En drill brukes i snitt mindre enn 13 minutter av sin levetid, og biler står parkert mer enn 95% av tiden. Dette er eksempler på at det kan være et potensial for en mer effektiv bruk av varer og tjenester, og dermed også for å redusere utslippet av klimagasser. Flere studier viser da også at deling av varer og tjenester kan medføre lavere klimagassutslipp, men vi kan også finne effekter som bidrar til det motsatte.

Prosjektet skal spesifikt se på hvilke effekter det å dele ressurser har for endring i praksis når det gjelder ressursbruk, og også om og hvordan løsningene som utvikles påvirker holdninger til ressursbruk generelt. Prosjektet baseres på spesifikke casestudier som er valgt og blir gjennomført i samarbeid med samfunnsaktører.

Prosjektet har fire deler:

  • En spørreundersøkelse som skal se på hvordan motivasjon og barrierer for å dele varer og tjenester er avhengig av ulike demografiske faktorer og verdiorientering.
  • Case-studier av delingsløsninger innenfor ulike sektorer hvor vi adresserer motivasjon og klimaeffekter av å delta. Vi vil se på bildeling, deling av utstyr i boligsameier, andels-landbruk og bruk av DNTs hytter
  • En sammenliknende studie av delingsløsninger. Her vil vi analysere om det er forskjeller på motivasjon for å delta og utslippseffekter mellom de ulike sektorene vi har studert.
  • Anbefalinger til ulike aktører basert på de resultatene vi får i prosjektet.

Prosjektet er ledet av CICERO – Senter for Kliamforskning. Samarbeidspartnere er insam, NMBU – Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Nord Universitet og Vestregionen. Professor Juliet Schor fra Boston College og professor Koen Frenken fra Utrecht University er våre internasjonale partnere. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd i samarbeid med Vestregionen.