FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPROSJEKT:
En ny vareleveringstjeneste for byer er under utvikling i Drammen. Den nye tjenesten rettes mot distribusjon av varer og pakker til butikker, bedrifter og handlende i sentrum.

Det er stort potensial for forbedring av dagens varetransport i byer. Dagens løsning bidrar til klimagassutslipp, luftforurensning, trafikkbelastning og konflikter om arealbruk. Dessuten er den lite effektiv og med dårlig utnyttet kapasitet i varebilene. Den nye tjenesten skal være bylivsvennlig og miljøvennlig, samtidig som det skal være et økonomisk bærekraftig forretningskonsept og gi sentrumshandelen et konkurransefortrinn. Det gjennomføres (2017-2018) et forprosjekt som undersøker varestrømmer, utfordringer og muligheter både hos varemottakere og vareleverandører. Forskjellige konsepter vurderes, blant annet konsolidering av varetransport inn til sentrum. Dette innebærer at varer lastes om til færre og mindre kjøretøy – f.eks el-sykler og små varebiler – før varene kjøres inn til sentrum.

Prosjektet gjennomføres i regi av Byliv.
Samarbeidspartnere er Byen Vår Drammen, Bring / Posten Norge, Drammen kommune, Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Vegdirektoratet, SVV. Buskerud fylkeskommune og Miljødirektoratet støtter prosjektet.