Buskerud fylkeskommune er med i en søknad om midler til forskningsprosjektet Sammen om framtidens mobilitet. Prosjektet søker midler i Transport 2025, Forskningsrådets nye strategiske satsing på forskning og innovasjon innen transportområdet

Prosjektet skal blant annet bruke medvirkningsprosesser som verktøy til å undersøke hvordan nye markedsaktører sammen med offentlige myndigheter kan teste ut nye løsninger for å skape bedre kollektivtjenester og et mer bærekraftig transportsystem. Det er også et mål å utvikle kunnskap som kan gi grunnlag for endringer i eksisterende innkjøps- og forretningsmodell for å utnytte de mulighetene som ny teknologi gir.

I søknadsteksten heter det blant annet:

«Bebyggelsen på Kongsberg veksler mellom bymiljø og spredt bebyggelse og har i dag tradisjonelle rutegående busser, med få avganger og få reisende. Ny teknologi gjør det mulig for fylkeskommunen å tilby mobilitetstjenester på en helt annen måte enn i dag. Dette krever imidlertid at offentlige myndigheter selv innoverer måten de i dag utformer og kjøper inn tjenestene på. Det er kritisk at prosjektet gjennomføres nå av flere grunner. Det er et stort ønske å tilby nye transporttjenester som kan erstatte eller supplere det tradisjonelle busstilbudet. Buskerud fylkeskommune har nå et mulighetsrom til å utvikle og teste ut nye tilbud, da eksisterende kontrakter i Kongsberg avsluttes i 2022, men med trolig forlengelse til 2023. Et prosjekt som tester ut mer fleksible og etterspørsels-styrte tilbud som delvis kan erstatte eksisterende kollektivlinjer, vil gi stor nytte og bidra til læring for andre fylkeskommuner og etater som søker svar på hvilke muligheter ny teknologi kan gi. Buskerud fylkeskommune er part i prosjekter for utvikling og testing av kontrolltjenester for autonome kjøretøy på Kongsberg, og ønsker å benytte dette inn i prosjekt Sammen om framtidens mobilitet. Et forbedret kollektivt tilbud kan i ytterste konsekvens bidra til at mennesker kan leve uten å eie egen bil, og med det bidra til mindre trafikk og klimagassutslipp, og økt livskvalitet for innbyggerne.»

Er du interessert i å vite mer om prosjektet, ta kontakt med Anne Line Nydal Berglia på epost.