FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPROSJEKT
Commute Greener er en mobilitetsservice som motiverer flere til å velge miljøvennlige transportmidler. Commute Greener-appen viser hvor stort CO2-utslipp ulike reisevalg gir. Det gis poeng for reiser som gjennomføres til fots, på sykkel, med kollektivtransport og gjennom bildeling. Opptjente poeng kan brukes til å kjøpe bussbilletter, handle i butikker osv. Appen viser hvor stort ens personlige CO2-utslipp er over tid, og dette gir mulighet for å konkurrere med seg selv og med andre. Eksisterende app kan videreutvikles og tilpasses lokale forhold, målsettinger og aktører. For å stimulere til økt byliv i sentrum kan det f.eks gis ekstra poeng for å reise miljøvennlig i og inn til sentrum. Opptjente poeng kan brukes i sentrumsbutikker og –cafeer.

Commute Greener er utviklet for å fungere i et lokalområde/region og er basert på et samarbeid mellom transportaktører, kommune med flere. Appen er utviklet av Volvo til bruk i bl.a. Gøteborg-regionen.

Nettverk for grønn mobilitet gjennomførte en workshop (2015) for å utforske mulighetene for å gjennomføre et pilotprosjekt i Drammen med utgangspunkt i Commute Greener-konseptet. Magnus Kuschel, PocketWeb Gøteborg, er sentral i etablering og utvikling av Commute Greener-tjenesten, og bidrog i workshoppen. Deltagere var aktører som vil være viktige i prosjektutvikling og –gjennomføring, blant annet Byen Vår Drammen, Sektor Eiendom, Drammen kommune og Buskerudbysekretariatet.

Vestre Viken Helseforetak har gjennomført en reisevaneundersøkelse som viser at en stor andel av de ansatte pendler med bil og at tilbud av bilparkeringsplasser er en utfordring ved noen av sykehusene. Vestre Viken har sett på mulighetene for å ta i bruk Commute Greener-tjenesten for å motivere flere ansatte til å reise med grønne transportmidler.

Foto: CC/Roland Tanglao